דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

תקנון האתר

1. כללי
1.1 האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").

1.2 בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השירות שלנו ומהווה אישור שקראת והבנת את כל תנאי ההסכם ואתה מסכים להם ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אנו מבקשים שתעזוב את האתר לאלתר.

1.3 הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

2. מוצרים
2.1 "מרקחתא רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את המוצרים הנמכרים בו ותוכן באתר. אנו לא מתחייבים לזמינות ולמגוון כלשהו. 

3. רכישות מוצרים מהאתר
3.1.   כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש באתר ובתנאי שסיימו את תהליך הרכישה במלואו. כמו כן כל המשתמשים בשירות Pay Pal רשאים לקנות מוצרים באתר, בכפוף לתקנון השירות שלהם ולהסכם שבין פייפל ללקוח.

3.2.   למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר – אף אם הוא עומד בדרישות סעיף 3.1 לעיל – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את הזכאות של כל משתמש לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1.   אם בעת ההרשמה באתר מסר במתכוון פרטים שגויים.

3.2.2.  אם ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.2.3.  אם השתמש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.2.4.  אם הפר את תנאי הסכם זה.

3.3.  בשלב התשלום, של כל עסקה תבצע החברה בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.4 הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון החברה; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

4. מחירים
4.1 מרקחתא זכאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

4.2  כל המחירים המפורטים באתר של מרקחתא נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע"מ.

5. אמצעי התשלום
5.1.  החנות האינטרנטית שלנו מכבדת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

5.2.  כל המשתמשים בשירות Pay Pal רשאים לרכוש את המוצרים של מרקחתא, בכפוף לתקנון השירות.

5.3.  מרקחתא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שהאתר מכבד.

6. תנאי תשלום
6.1.  תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטה של מרקחתא. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצג לאישורך בעת תשלום ההזמנה.

7. שינוי תקנון זה
7.1.  מרקחתא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר, בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.